Publikacje

Publikacje ekspertów i wspólpracowników firmy.
Tytuł:

Local Development Strategy in the Context of the Institution of the Contract


Wydawca:
J. Teczke (red.), State, Society and Business – Development of Contemporary Management, Cracow University of Economics, Kraków-Saint Petersburg 2016, s. 129-142

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Functional Urban Areas as an Essence of the Contemporary City


Wydawca:
Back to the Sense of the City, 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT Proceedings book, Centre of Land Policy and Valuations (CPSV) Barcelona - Krakow 2016, s. 1289-1297

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Uwarunkowania i konsekwencje odmiennych koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi – Przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego


Wydawca:
Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 55-67

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Metropolitalny wymiar polityki lokalnej na przykładzie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego,


Wydawca:
A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, STUDIA Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom CLXIV / 2015, s. 183-199

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Integrated Territorial Investments as a Tool of the „New Regional Policy”


Wydawca:
Teczke, K. Djakeli, P. Buła (red.), Management Science during Destabilization. Local Insight, International Management Foundation – Cracow University of Eco-nomics, Cracow - Tbilisi 2015, s.13-23

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:

Zarządzanie rozwojem funkcjonalnych obszarów miejskich w świetle koncepcji Adaptive Governance Elinor Ostrom


Wydawca:
Kołomycew A., Kotarba B. (red.), Partnerstwa w sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, s. 99-110

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Functional urban area as the city of the future / Miejski obszar funkcjonalny jako miasto przyszłości,


Wydawca:
Technical Transactions, Architecture / Czasopismo Techniczne, Architektura, nr 1-A/2014, s. 143-157

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju. Analiza dokumentów strategicznych Województwa Małopolskiego


Wydawca:
POLITYKA SPOŁECZNA, 11-12/2014, s. 8-13

Autor:
A. Noworól, A. Szczudlińska-Kanoś
Tytuł:

Territorial Partnerships as an Instrument of Urban Policy,


Wydawca:
T. Markowski, D. Stawasz (red.), Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, BIULETYN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Zeszyt 253/2014, s. 11-28

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Teacher Competence in the Use of the Local Environment


Wydawca:
Marek T., Karwowski W., Frankowicz M., Kantola J., Zgaga P. (red.), Human Factors of a Glo-bal Society: A System of Systems Perspective, Taylor & Francis, CRC Press 2014, USA, s.1031-1044

Autor:
A. Noworól