2008 – 2005

Zrealizowane zlecenia konsultingowe:
Tytuł:
Studium Wykonalności Inwestycji „Modelowe i Eksperymentalne Badanie Układów w Skali Atomowej: Nauki Ścisłe dla Innowacyjnej Gospodarki”, Projekt Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Autor:
A. Noworól, P. Hałat, A. Pukała, M. Trybuła
Tytuł:
Studium Wykonalności Inwestycji Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziałów Nauk o Żywności oraz Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „CENTRUM ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA”

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autor:
A. Noworól, A. Pukała, M. Kłos
Tytuł:
Metodyka ustalania wysokości procentowej stawki tzw. opłaty planistycznej w planach miejscowych

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Gmina Miejska Kraków

Autor:
A.Noworól
Tytuł:
Gospodarcza Brama Śląska Program Zagospodarowania Terenów Inwestycyjnych w Jaworznie

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Gmina Jaworzno

Autor:
A. Noworól, P. Hałat, K. Noworól
Tytuł:
Studium wykonalności Projektu:Rewitalizacja Miasta Trzebinia Etap I, Przebudowa płyty rynku wraz z budową parkingu oraz renowacją gminnych budynków w centrum Miasta

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Miasto Trzebinia

Autor:
A. Noworól, A. Czaja, P. Hałat, K. Noworól
Tytuł:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Trzebinia na lata 2007-2013

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Miasto Trzebinia

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, A. Kwaśniak, Z. Noworól
Tytuł:
Studium wykonalności Projektu Budowa Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Gmina Miejska Kraków

Autor:
A. Noworól, P. Hałat, M. Trybuła
Tytuł:
Wstępne studium wykonalności Projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Libiąża poprzez budowę Centrum Miasta”

Rok:
2007

Zleceniodawca:
Urząd Miasta i Gminy Libiąż

Autor:
A. Noworól, P. Hałat, K. Noworól, M. Trybuła
Tytuł:
Program rewitalizacji obszarów miejskich w Rzeszowie. Aktualizacja

Rok:
2007

Zleceniodawca:
Gmina Miasto Rzeszów

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, E.Kowenzowska, A. Bieniasz
Tytuł:
Program rewitalizacji obszarów miejskich w Libiążu

Rok:
2007

Zleceniodawca:
Urząd Miasta i Gminy Libiąż

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, E.Kowenzowska, Z. Noworól
Tytuł:
Merytoryczne opracowanie dwudniowej konferencji: „Wpływ handlu na funkcjonowanie i rozwój dużych miast”

Rok:
2007

Zleceniodawca:
Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Wstępne studium wykonalności Projektu Gospodarcza Brama Śląska, Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Obszar Jaworzno

Rok:
2007

Zleceniodawca:
Gmina Jaworzno

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, M. Piotrowicz, A. Pukała, M. Trybuła, M. Reczko
Tytuł:
Studium wykonalności inwestycji „Centrum Kongresowe w Krakowie”

Rok:
2007

Zleceniodawca:
Gmina Miejska Kraków

Autor:
A. Noworól, M. Trybuła
Tytuł:
Studium Wykonalności Inwestycji „Centrum Geodezyjne Akademii Rolniczej w Krakowie”

Rok:
2007

Zleceniodawca:
Akademia Rolnicza w Krakowie

Autor:
A. Noworól, M. Trybuła
Tytuł:
Program działania (Master Plan) Gminy Libiąż dla uzyskania wykonalności przedsięwzięć niezbędnych dla realizacji Centrum Miasta w rejonie Os. Flagówka

Rok:
2007

Zleceniodawca:
Urząd Miasta i Gminy Libiąż

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Proponowane kierunki zmian prawnych w systemie usług w zakresie polityki społecznej pod kątem zastosowania rozwiązań stosowanych w Projekcie „Praca w Posagu”

Rok:
2007

Zleceniodawca:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Autor:
A. Noworól, M. Piotrowicz, K. Noworól
Tytuł:
Analiza funkcjonalna organizowania i zarządzania usługami związanymi z Projektem „Praca w Posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”

Rok:
2007

Zleceniodawca:
EQUAL projekt „Praca w Posagu”

Autor:
A. Noworól, M. Piotrowicz, K. Noworól
Tytuł:
Analiza finansowania usług związanych z Projektem „Praca w Posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”

Rok:
2007

Zleceniodawca:
EQUAL projekt „Praca w Posagu”

Autor:
A. Noworól, M. Piotrowicz, K. Noworól
Tytuł:
Analiza prawna proponowanych rozwiązań związanych z rynkiem pracy, pomocą społeczną, edukacją, przedsiębiorczością, organizacjami pozarządowymi i funkcjonowaniem samorządu

Rok:
2007

Zleceniodawca:
EQUAL projekt „Praca w Posagu”

Autor:
A. Noworól, M. Piotrowicz, K. Noworól
Tytuł:
Problemy rozwoju miasta Rzeszowa w kontekście rozwoju III korytarza - INTERREG 3C / wersja polska i angielska

Rok:
2006

Zleceniodawca:
Akademia Rolnicza Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Methodology of setting recommendations for Regional Authorities with regard to opportunities and formula of further cooperation on the basis of experiences of GROW RFO - INTERREG 3C

Rok:
2006

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Analiza uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa pod kątem aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa

Rok:
2006

Zleceniodawca:
Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, Z. Noworól
Tytuł:
Pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w Europie

Rok:
2006

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Program rozwoju instytucji transferu wiedzy i technologii w Krakowie

Rok:
2006

Zleceniodawca:
Urząd Miasta Krakowa

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, A. Kodeńska, R. Kral
Tytuł:
Analiza korzyści ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji Galeria Kaskada w Szczecinie

Rok:
2006

Zleceniodawca:
CE Projekt-management Polska Sp. z o.o.

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Usługi doradcze związane z małopolskim regionalnym programem operacyjnym na lata 2007-2013

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie(uchwalony)

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, A. Kwaśniak
Tytuł:
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Bielsko – Biała na lata 2005-2006 (uchwalony)

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Urząd Miejski w Bielsku – Białej

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, A. Kwaśniak
Tytuł:
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku – Białej (uchwalony)

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Urząd Miejski w Bielsku – Białej

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Ramowy Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Gliwicach (uchwalony)

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Agencja Rozwoju Lokalnego w Gliwicach

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, Z. Noworól