Ekspertyzy

Tytuł:
Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarzadzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym

Rok:
2014

Zleceniodawca:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Kierunki zmian niezbędnych do stworzenia docelowego system zarządzania polityką rozwoju na poziomie lokalnym

Rok:
2011

Zleceniodawca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Autor:
A.Noworól
Tytuł:
Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym (uwzględniające dotychczasowe dokumenty strategiczne)

Rok:
2011

Zleceniodawca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Autor:
A.Noworól
Tytuł:
Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej materiał instruktażowy dla organów prowadzących

Rok:
2010

Zleceniodawca:
PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagielloński, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Autor:
A.Noworól, K.Noworól