Eksperci

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
Profesor nauk ekonomicznych; dr habilitowany nauk technicznych inżynier architekt. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor wizytujący Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szkolenia i praktyki zawodowe we Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Hiszpanii związane z zarządzaniem w administracji publicznej, rozwojem terytorialnym oraz projektowaniem urbanistyczno – architektonicznym. Biegła znajomość języków angielskiego i francuskiego, bierna rosyjskiego.
GŁÓWNA SPECJALIZACJA
Zarządzanie rozwojem terytorialnym. Gospodarka przestrzenna. Instrumenty gospodarczego i przestrzennego rozwoju terytorialnego oraz aktywizacji obszarów. Planowanie strategiczne, operacyjne i inwestycyjne – finansowanie inwestycji publicznych. Zarządzanie w administracji publicznej. Rewitalizacja i regeneracja przestrzenna (rehabilitacja osiedli, starej tkanki miejskiej, terenów poprzemysłowych). Projektowanie urbanistyczno-architektoniczne (członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów). Partnerstwo w realizacji zadań publicznych.
DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE
Konsultant i wykładowca łączący wiedzę akademicką z doświadczeniem praktycznym w samorządzie terytorialnym, prywatnych firmach deweloperskich oraz działalności projektowej. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu, prowadzący działalność naukowo – badawczą i dydaktyczną w obrębie problematyki polityki regionalnej, zarządzania rozwojem terytorialnym i instrumentów rozwoju (od 2001 r.). Profesor wizytujący w Katedrze Gospodarki Regionalnej Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od 2012 r.). Członek kierownictwa (prezes, wiceprezes, dyrektor operacyjny, dyrektor rozwoju) firm deweloperskich, odpowiedzialny za strategię i inwestycje, obrót i zarządzanie nieruchomościami, koncepcje i zarządzanie nowymi przedsięwzięciami rozwojowymi (od 1994 do 1998 r.). Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa, odpowiedzialny za planowanie strategiczne i operacyjne, opracowanie programów średnioterminowych i wieloletnich planów inwestycyjnych, finansowanie inwestycji (budżet, obligacje komunalne, programy międzynarodowe), aktywizację obszarów strategicznych, studia wykonalności przedsięwzięć komunalnych (od 1995 do 1998 r.). Asystent i adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zajmujący się pracą naukowo – badawczą, dydaktyczną, projektowaniem zespołów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej a także regeneracją przestrzenną (od 1978 do 1998 r.).
dr Kamila Noworól
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu od 2008 r. Magister prawa (dyplom w 1996 r.). Stypendystka Kanadyjskiej Fundacji Praw Człowieka na International Human Rights Training Programme w John Abbott College Sainte-Anne-de-Bellevue, Quebec, Kanada (1995 r.). Absolwentka Szkoły Praw Człowieka, Warsztatów Liderskich oraz wielu innych szkoleń Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie (1993-2002r.).
GŁÓWNA SPECJALIZACJA
Zarządzanie publiczne. Partycypacja publiczna (rozprawa doktorska pt. „Partycypacja publiczna w planowaniu i realizacji inwestycji gminnych”). Nauka o organizacji. Partnerstwo w realizacji zadań publicznych. Rozwój lokalny. Instrumenty lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Planowanie strategiczne i inwestycyjne. Rewitalizacja i regeneracja przestrzenna (programowanie, wdrażanie, ewaluacja). Promocja i PR w sektorze publicznym. Problematyka aktywizacji zawodowej i rynku pracy. Prawa obywatelskie, prawa człowieka.
DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE
Działalność naukowo – badawcza i dydaktyczna w obrębie problematyki partycypacji publicznej, partnerstwa w realizacji zadań publicznych oraz zarządzania ogólnego i zarządzania publicznego. Konsultant w firmie Aleksander Noworól Konsulting (od 2002 r.). Praca w samorządzie powiatowym – Starostwo Polickie – w dziedzinie współpracy międzynarodowej, aktywizacji zawodowej i gospodarczej, PR i promocji (2001-2002 r.). Doświadczenie menadżerskie w kierowaniu działem PR, reklamy i promocji firm prywatnych i z udziałem publicznym (2000-2001 r.). Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydawnictwach prasowych (1997-2000 r.). Wieloletnie doświadczenie dziennikarskie i publicystyczne – głównie w dziedzinie spraw samorządowych i obywatelskich oraz publicystyki prawnej i reportażu społecznego (od 1995 r.). Udział w projektach badawczych – monitoringu „Warunki pracy sądów rejonowych” (1998 r.) oraz monitoringu „Policjanci i ich klienci. Prawo w działaniu” (2000 r.) prowadzonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.