2014 – 2008

Zrealizowane zlecenia konsultingowe:
Tytuł:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Rok:
2014

Zleceniodawca:
Miasto Kraków

Autor:
A.Noworól K.Noworól P.Hałat
Tytuł:
Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego Gdańska oraz prac nad Strategią Rozwoju Gdańska 2030 Plus wraz z rekomendacjami.

Rok:
2014

Zleceniodawca:
Miasto Gdańsk

Autor:
A.Noworól, K.Noworól.
Tytuł:
Opinia do projektu Wytycznych w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Rok:
2013

Zleceniodawca:
Województwo Śląskie

Autor:
A.Noworól
Tytuł:
Świadczenie usług konsultacji eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa w zakresie obszaru strategicznego „Kraków metropolitalny”

Rok:
2013

Zleceniodawca:
Katowice 2013

Autor:
A.Noworól
Tytuł:
Opracowanie koncepcji modelowych projektów w zakresie rewitalizacji i edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na okres programowania 2014 - 2020

Rok:
2013

Zleceniodawca:
Ośrodki EFS w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej i Rybniku

Autor:
A.Noworól
Tytuł:
Usługi doradcze dla samorządu wojewódzkiego - pełnienie funkcji eksperta strategicznego w Programie Subregionalnym dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Rok:
2013

Zleceniodawca:
Województwo Małopolskie

Autor:
A.Noworól
Tytuł:
Usługi doradcze dla samorządu wojewódzkiego przy opracowaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Rok:
2013

Zleceniodawca:
Województwo Małopolskie

Autor:
A.Noworól
Tytuł:
Opracowanie Studium Wykonalności projektu „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Trzebinia”

Rok:
2013

Zleceniodawca:
Miasto Trzebinia

Autor:
A.Noworól, P.Hałat, M.Trybuła
Tytuł:
Polityka miejska województwa małopolskiego do 2020 r.

Rok:
2012

Zleceniodawca:
Województwo Małopolskie

Autor:
A. Noworól, B. Domański, M.Dej, J. Działek, P.Hałat
Tytuł:
Przygotowanie Regulaminu Międzynarodowego Konkursu studialnego na koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania XVIIII Dzielnicy Pomocniczej pod nazwą NOWA NOWA HUTA

Rok:
2011

Zleceniodawca:
Miasto Kraków

Autor:
A.Noworól, P.Hałat
Tytuł:
Opracowanie Studium Wykonalnosci Projektu ,,Weterynaryjne Centrum Badawcze" Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rok:
2011

Zleceniodawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autor:
A.Noworól, A.Pukała, M.Trybuła
Tytuł:
,,Analiza potrzeby aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013"

Rok:
2011

Zleceniodawca:
Miasto Bielsko-Biała

Autor:
A.Noworól, P.Hałat
Tytuł:
Studium Wykonalnosci Projektu "Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej - Osrodek Medycyny Doswiadczalnej i Innowacyjnej"

Rok:
2011

Zleceniodawca:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Autor:
A.Noworól, K.Noworól, A.Pukała, M.Trybuła
Tytuł:
Aktualizacja studium wykonalności z wnioskiem o dofinansowanie dla inwestycji: Budowa Centrum Naukowo-dydaktycznego Centrum Wodne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rok:
2011

Zleceniodawca:
Szkola Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autor:
A.Noworól, A.Czaja, P.Hałat, A.Pukała, M. Trybuła
Tytuł:
Usługi doradcze na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Rok:
2009-2011

Zleceniodawca:
Województwo Małopolskie

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Zarządcza ocena średniookresowa realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej

Rok:
2010

Zleceniodawca:
Miasto Bielsko-Biała

Autor:
A.Noworól, K.Noworól P.Hałat
Tytuł:
Studium wykonalności Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini

Rok:
2010-2011

Zleceniodawca:
Miasto Trzebinia

Autor:
A.Noworól, P.Hałat, M.Trybuła
Tytuł:
Analiza możliwości zmiany sieci szkolnej na terenie Gminy Zawadzkie w aspekcie oddania do użytku obiektu gimnazjum w Zawadzkiem

Rok:
2010

Zleceniodawca:
Gmina Zawadzkie

Autor:
A.Noworól, P.Hałat, A.J.Kożuch
Tytuł:
Studium wykonalności projektu „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie” wraz z wnioskiem o dofinansowanie

Rok:
2009-2010

Zleceniodawca:
Gmina Miasto Kraków

Autor:
A.Noworól, K.Noworól, P.Hałat i inni
Tytuł:
Zarządzanie procesami rewitalizacji – model dla Polski. Partycypacja społeczna - Projekt UJ, SGH i Instytutu Rozwoju Miast: „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”

Rok:
2009

Zleceniodawca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Autor:
A.Noworól, K.Noworól P.Hałat
Tytuł:
Regionalny komponent krajowej polityki rewitalizacyjnej - Projekt UJ, SGH i Instytutu Rozwoju Miast: „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”

Rok:
2009

Zleceniodawca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, P. Hałat i inni
Tytuł:
Usługi doradcze w zakresie opiniowania przedłożonych przez Urząd Marszałkowski dokumentów i projektów dokumentów oraz udział w seminariach eksperckich dot. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego

Rok:
2009

Zleceniodawca:
Województwo Małopolskie

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Studium Wykonalności projektu „Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”

Rok:
2009

Zleceniodawca:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Studium Wykonalności projektu "Dydaktyka i badania - unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Rok:
2009

Zleceniodawca:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Opinia ekspercka dot. "Metodyki przygotowania raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego"

Rok:
2009

Zleceniodawca:
Województwo Małopolskie

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jaworzna na lata 2007-2013

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Gmina Jaworzno

Autor:
A. Noworól, P. Hałat, K. Noworól
Tytuł:
Studium Wykonalności Strefy Aktywności Gospodarczej „Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej”

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Miasto Wieliczka

Autor:
A. Noworól, A. Czaja, P. Hałat
Tytuł:
Studium Wykonalności Inwestycji „Budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Centrum Wodne (2007-2008)

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autor:
A. Noworól, A. Pukała, M. Trybuła
Tytuł:
Analiza zasadności i ramowego programu realizacji gminnej placówki oświatowej na Klinach w Krakowie

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Południe

Autor:
A. Noworól, P. Hałat, K. Noworól
Tytuł:
Studium Wykonalności Inwestycji „Rozwój badań na Akademii Pedagogicznej – priorytetowych dziedzin z zakresu TECHNO, BIO oraz INFO”

Rok:
2008

Zleceniodawca:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Autor:
A. Noworól